प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं. ५, रुपन्देही ,नेपाल

सम्पर्क

कृषि विकास निर्देशनालय

रुपन्देही , नेपाल


फोन : ०७१४२००१२
इमेल: doad.p5@gmail.com
वेब साइट: www.doad.p5.gov.np