प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं. ५, रुपन्देही ,नेपाल

कार्यविधि

Attached Documents
Title Size Type View Download
प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६ 12.52MB application/pdf View Download
च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधी २०७६ 8.51MB application/pdf View Download
कृषि उपजका लागि ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र लेब्लिङ्गमा अनुदान सहयोग कार्यविधी, २०७६ 3.39MB application/pdf View Download
बिउ बैंक स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ 15.77MB application/pdf View Download
खाद्यान्न घर स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ 9.13MB application/pdf View Download
प्राङ्गारिक मल उत्पादन उपयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ 5.64MB application/pdf View Download
जैविक तथा वानस्पातिक विषादी उत्पादन उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यिवधी, २०७६ 12.19MB application/pdf View Download
कस्टम हायरिङ्ग स्थापना तथा संचालन कार्यविधी, २०७६ 8.74MB application/pdf View Download
आरन व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम कार्यविधी, २०७६ 13.39MB application/pdf View Download
प्राङ्गरिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविध, २०७६ 3.88MB application/pdf View Download
कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ 274.45KB application/pdf View Download
कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका यूवमहरुको उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ 8.84MB application/pdf View Download
स्थानिय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमुना फर्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ 7.11MB application/pdf View Download
प्राङ्गारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ 2.18MB application/pdf View Download
आयमुलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७६ 6.82MB application/pdf View Download
प्राङ्गरिक मलमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविध, २०७६ 212.52KB application/pdf View Download
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधी, २०७६ 4.80MB application/pdf View Download
कृषकसंग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया, २०७६ 821.13KB application/pdf View Download